นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ("นโยบาย") นี้กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปและการใช้งานที่ยอมรับได้และต้องห้ามของ เว็บไซต์ ของเรา ("เว็บไซต์" หรือ "บริการ") และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการ") นโยบายนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ("ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ") และผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ ("ผู้ดำเนินการ" "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา") โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ" จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและผู้ประกอบการ แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณทางกายภาพ และมีผลบังคับต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

กิจกรรมและการใช้งานต้องห้าม

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อื่น หรือที่จะทำให้เราต้องรับผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้นโยบายนี้:

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับผู้อื่น
 • รวบรวมหรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่สามโดยที่พวกเขาไม่รู้หรือยินยอม
 • การข่มขู่ว่าจะทำร้ายบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือพฤติกรรมที่ก่อกวน
 • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของผู้อื่น
 • อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกิจกรรมข้างต้นผ่านทางเว็บไซต์และบริการ

การละเมิดระบบ

ผู้ใช้รายใดก็ตามที่ละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการจะต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง เช่นเดียวกับการยกเลิกบัญชีทันที ตัวอย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • การใช้หรือแจกจ่ายเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อลดความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ
 • ส่งไฟล์โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่เสียหาย
 • การเข้าถึงเครือข่ายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสอบสวนหรือสแกนหาช่องโหว่หรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์
 • การสแกนหรือตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเครือข่ายหรือระบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมจากเจ้าของระบบหรือเครือข่าย

แหล่งข้อมูลการบริการ

คุณไม่สามารถใช้ทรัพยากรของเว็บไซต์และบริการมากเกินไปหรือใช้เว็บไซต์และบริการในลักษณะใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือขัดขวางบริการสำหรับผู้ใช้รายอื่น กิจกรรมต้องห้ามที่นำไปสู่การใช้มากเกินไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • พยายามทำให้เว็บไซต์และบริการมากเกินไปและเผยแพร่การโจมตี (เช่น การปฏิเสธการโจมตีบริการ)
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่ทำให้การใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการลดลง

ความปลอดภัย

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยตามสมควรสำหรับบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและอัปเดตบัญชีเข้าสู่ระบบที่มอบให้คุณสำหรับเว็บไซต์และบริการ คุณต้องปกป้องความลับของรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ และคุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ

การบังคับใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความร้ายแรงของการละเมิดแต่ละครั้ง และดำเนินการแก้ไขทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ระงับหรือยุติบริการของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการฝ่าฝืนนโยบายนี้ การละเมิดใดๆ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับหรือยุติทันที
 • การปิดใช้งานหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่นโยบายนี้ห้ามไว้ รวมถึงเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้อื่นหรือต่อเราหรือเว็บไซต์และบริการ ตามที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • การรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • การไม่ตอบกลับอีเมลจากทีมการละเมิดของเราภายใน 2 วัน หรือตามที่ระบุไว้ในการสื่อสารถึงคุณ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับหรือยุติ

บัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับและถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดจะไม่ถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง

ไม่มีสิ่งใดในนโยบายนี้จะตีความเพื่อจำกัดการกระทำหรือการเยียวยาของเราในทางที่เกี่ยวกับกิจกรรมต้องห้ามใดๆ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวที่กฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรมตลอดเวลา.

Acceptable use policy

This acceptable use policy ("Policy") sets forth the general guidelines and acceptable and prohibited uses of our website ("Website" or "Service") and any of its related products and services (collectively, "Services"). This Policy is a legally binding agreement between you ("User", "you" or "your") and this Website operator ("Operator", "we", "us" or "our"). By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. If you are entering into this Agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this Agreement, in which case the terms "User", "you" or "your" shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this Agreement, you must not accept this Agreement and may not access and use the Website and Services. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and the Operator, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

Prohibited activities and uses

You may not use the Website and Services to engage in activity that is illegal under applicable law, that is harmful to others, or that would subject us to liability, including, without limitation, in connection with any of the following, each of which is prohibited under this Policy:

 • Disclosing sensitive personal information about others.
 • Collecting, or attempting to collect, personal information about third parties without their knowledge or consent.
 • Threatening harm to persons or property or otherwise harassing behavior.
 • Infringing the intellectual property or other proprietary rights of others.
 • Facilitating, aiding, or encouraging any of the above activities through the Website and Services.

System abuse

Any User in violation of the Website and Services security is subject to criminal and civil liability, as well as immediate account termination. Examples include, but are not limited to the following:

 • Use or distribution of tools designed for compromising security of the Website and Services.
 • Intentionally or negligently transmitting files containing a computer virus or corrupted data.
 • Accessing another network without permission, including to probe or scan for vulnerabilities or breach security or authentication measures.
 • Unauthorized scanning or monitoring of data on any network or system without proper authorization of the owner of the system or network.

Service resources

You may not consume excessive amounts of the resources of the Website and Services or use the Website and Services in any way which results in performance issues or which interrupts the Services for other Users. Prohibited activities that contribute to excessive use, include without limitation:

 • Deliberate attempts to overload the Website and Services and broadcast attacks (i.e. denial of service attacks).
 • Engaging in any other activities that degrade the usability and performance of the Website and Services.

Security

You take full responsibility for maintaining reasonable security precautions for your account. You are responsible for protecting and updating any login account provided to you for the Website and Services. You must protect the confidentiality of your login details, and you should change your password periodically.

Enforcement

We reserve our right to be the sole arbiter in determining the seriousness of each infringement and to immediately take corrective actions, including but not limited to:

 • Suspending or terminating your Service with or without notice upon any violation of this Policy. Any violations may also result in the immediate suspension or termination of your account.
 • Disabling or removing any content which is prohibited by this Policy, including to prevent harm to others or to us or the Website and Services, as determined by us in our sole discretion.
 • Reporting violations to law enforcement as determined by us in our sole discretion.
 • A failure to respond to an email from our abuse team within 2 days, or as otherwise specified in the communication to you, may result in the suspension or termination of your account.

Suspended and terminated User accounts due to violations will not be re-activated.

Nothing contained in this Policy shall be construed to limit our actions or remedies in any way with respect to any of the prohibited activities. In addition, we reserve at all times all rights and remedies available to us with respect to such activities at law or in equity.

Reporting violations

If you have discovered and would like to report a violation of this Policy, please contact us immediately. We will investigate the situation and provide you with full assistance.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms relating to the Website and Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy on the Website. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website and Services after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services. 

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Policy or wish to contact us concerning any matter relating to it, you may send an email to us.

This document was last updated on April 22, 2021